Overzicht van uw bestelling

De winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden webshop.sense4beauty.nl INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van webshop.sense4beauty.nl
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van webshop.sense4beauty.nl bij herroeping Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door webshop.sense4beauty.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en webshop.sense4beauty.nl; • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  • Dag: kalenderdag;

  • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of webshop.sense4beauty.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van webshop.sense4beauty.nl

Webshop.sense4beauty.nl
Achterzeeweg 12
2201 EK Noordwijk
Bereikbaar via 071-3613570 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 27334714 BTW-identificatienummer: 183505414B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van webshop.sense4beauty.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen webshop.sense4beauty.nl en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal webshop.sense4beauty.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij webshop.sense4beauty.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als webshop.sense4beauty.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden webshop.sense4beauty.nl niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt webshop.sense4beauty.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door webshop.sense4beauty.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft webshop.sense4beauty.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal webshop.sense4beauty.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• webshop.sense4beauty.nl zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. webshop.sense4beauty.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. webshop.sense4beauty.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als webshop.sense4beauty.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn aan webshop.sense4beauty.nl.
• Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) webshop.sense4beauty.nl. Dit hoeft niet als webshop.sense4beauty.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking en conform de door

webshop.sense4beauty.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als webshop.sense4beauty.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als webshop.sense4beauty.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van webshop.sense4beauty.nl bij herroeping

• Als webshop.sense4beauty.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
• webshop.sense4beauty.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door webshop.sense4beauty.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij webshop.sense4beauty.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
• webshop.sense4beauty.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft webshop.sense4beauty.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

webshop.sense4beauty.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als webshop.sense4beauty.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zoals bij cosmetica en huidverzorgingsproducten.

    Artikel 11 - De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. • In afwijking van het vorige lid kan webshop.sense4beauty.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar webshop.sense4beauty.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien webshop.sense4beauty.nl dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

• webshop.sense4beauty.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat webshop.sense4beauty.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik, mits de op het product aangegeven toediening in acht worden genomen.

• Een door webshop.sense4beauty.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover webshop.sense4beauty.nl kan doen gelden indien webshop.sense4beauty.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

• webshop.sense4beauty.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan webshop.sense4beauty.nl kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze

algemene voorwaarden is vermeld, zal webshop.sense4beauty.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal webshop.sense4beauty.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij webshop.sense4beauty.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan webshop.sense4beauty.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

• Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan webshop.sense4beauty.nl te melden.
• Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door webshop.sense4beauty.nl is gewezen op de te late betaling en webshop.sense4beauty.nl de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is webshop.sense4beauty.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. webshop.sense4beauty.nl kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling

• webshop.sense4beauty.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij webshop.sense4beauty.nl.
• Bij webshop.sense4beauty.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door webshop.sense4beauty.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Een klacht over een product, dienst of de service van webshop.sense4beauty.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier
• De consument dient webshop.sense4beauty.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

• Op overeenkomsten tussen webshop.sense4beauty.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• U kunt uw klacht indienen via het Europees ODR Platform (ec.europa.eu/consumers/odr).
• Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan webshop.sense4beauty.nl heeft voorgelegd.
• Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij webshop.sense4beauty.nl indiende, bij het Europees ODR platform worden ingediend.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanmelden nieuwsbrief
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Levering binnen 1-3 werkdagen!

Gratis verzending vanaf € 40,- (NL) € 50,- (BELG)

Salon Noordwijk

Sense 4 Beauty & Feet

Achterzeeweg 12

2201 EK Noordwijk

SkincareSpecialist.nl

AnbosHome

Kamer van koophandel 27334714

Algemene Voorwaarden | Privacy statement | Gevestigd in Nederland

1